Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Jeho výsledkem je rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je rovněž soudně vykonatelné.

Sazebník poplatků za rozhodčí řízení vedené před rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Komisí pro rozhodčí řízení a.s.

Článek I.

Poplatek za rozhodčí řízení a příplatek za zrychlené řízení

1.1          Za projednávání sporu před rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Komisí pro rozhodčí řízení a.s. se vybírá poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání vzájemné žaloby.

1.2     Rozhodčí poplatek je částkou, kterou je povinen žalobce zaplatit za provedení rozhodčího řízení určeným rozhodcem.

1.3     Příplatkem za zrychlené řízení se rozumí částka, kterou je žalobce povinen zaplatit spolu s rozhodčím poplatkem, domáhá-li se v žalobě zrychleného vyřízení věci. Po zaplacení příplatku dle tohoto odstavce se v souladu s jednacím a organizačním řádem koná urychlené řízení s vydáním rozhodčího nálezu do 30 dnů od řádného podání žaloby.

V případě, že rozhodčí nález nebude vydán ve lhůtě uvedené v tomto odstavci, příplatek za zrychlené řízení se žalobci vrátí.

1.4     Dokud není poplatek řádně zaplacen, žaloba, vzájemná žaloba se neprojednává. Není-li poplatek zaplacen ani dodatečně na základě písemné výzvy ve  lhůtě, kterou Rozhodce k tomu účelu určí, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost musí být žalobce, popř. žalovaný ve výzvě upozorněn.

 

1.5     Poplatek se vypočítává v českých korunách. Je-li hodnota sporu vyjádřena v jiné volně směnitelné měně nebo jsou-li žalobní nároky uplatněny v různých měnách, provede ředitel společnosti nebo rozhodce přepočet na české koruny podle kurzovního lístku ČNB (kurz devizy střed).

1.6     Při podání vzájemné žaloby je žalovaná strana povinna zaplatit poplatek ve stejné výši, jako kdyby uplatněný nárok uplatnila žalobou hlavní.

1.7          V případě, že účastník vznese námitku nedostatku pravomoci, které bude vyhověno, bude žalobci vráceno 50 % rozhodčího poplatku, který zaplatil.

1.8     Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než rozhodce začne spor věcně projednávat, bude žalobci vráceno 50 % rozhodčího poplatku, který zaplatil.

1.9     Rozšíří-li účastník řízení předmět řízení, je tento účastník povinen doplatit poplatek za toto řízení.

 

 

Článek II.

Úhrada a splatnost poplatku za rozhodčí řízení a příplatku za zrychlené řízení

2.1     Rozhodčí poplatek je splatný v den doručení žaloby, vzájemné žaloby do sídla společnosti. Příplatek za zrychlené řízení je splatný spolu s rozhodčím poplatkem za podání žaloby, v níž se žalobce domáhá zrychleného vyřízení věci.

2.2     Rozhodčí poplatek a Příplatek za zrychlené řízení se platí na účet Komise pro rozhodčí řízení, a.s. č. ú.: 7576882001/5500, vedený u RaiffesenBank, a.s., výjimečně hotově v sídle společnosti.

2.3 Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet uvedený v odstavci 2.2, popř. jeho hotovostním uhrazením v sídle Společnosti

 

Článek III.

Základ poplatku za rozhodčí řízení a příplatku za zrychlené řízení

3.1     Základem rozhodčího poplatku a příplatku za zrychlené řízení je cena předmětu řízení vyjádřená peněžní částkou, není-li dále či ve smlouvě stanoveno jinak.

3.2     Je-li předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku a příplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje se za základ poplatku 5-ti násobek ceny ročního plnění.

3.3     Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem rozhodčího poplatku jejich součet.

3.4     Nelze-li stanovit základ rozhodčího poplatku nebo příplatku za zrychlené řízení podle předchozích odstavců, činí poplatek 10.000,00 Kč a příplatek  za zrychlené řízení činí v takových případech částku ve výši 15.000,00 Kč.

Článek IV.

Výše poplatku za rozhodčí řízení a příplatku za zrychlené řízení

4.1     Poplatek za podání žaloby činí 3 % ze základu poplatku, nejméně však částku ve výši 5.000,00 Kč.

4.2     Příplatek za zrychlené řízení činí 5 % ze základu poplatku, nejméně však částku ve výši 7.000,00 Kč.

4.3     Vypočítaný poplatek za rozhodčí řízení a příplatek za zrychlené řízení dle předchozích odstavců se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

4.4     K vypočítanému poplatku za rozhodčí řízení a příplatku za zrychlené řízení dle předchozích odstavců se připočte i DPH v zákonné výši.

Článek V.

Účinnost

5.1     Tento Sazebník poplatků za rozhodčí řízení vedené před rozhodcem zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Komisí pro rozhodčí řízení, a.s. nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.


 
© 2012    kprr.cz Komise pro rozhodčí řízení tvorba www stránek emocio