Rozhodčí řízení

Rozhodčí řízení je mimosoudní metoda projednávání a rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, kteří jsou odborníky na danou problematiku. Jeho výsledkem je rozhodčí nález, který má stejné právní účinky jako pravomocné soudní rozhodnutí a je rovněž soudně vykonatelné.

Rozhodčí doložka

Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů v rozhodčím řízení. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodcem jmenovaným ředitelem společnosti Komise pro rozhodčí řízení, a.s., IČ: 28477561, se sídlem: Praha 10, Vršovice, Francouzská 284/94, PSČ: 101 00 (dále jen „Společnost“) ze seznamu rozhodců vedeným touto společností. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s obsahem Jednacího a organizačního řádu pro rozhodčí řízení před rozhodci vedenými v seznamu rozhodců Komise pro rozhodčí řízení, a.s. (dále jen „jednací řád“) a s obsahem Sazebníku poplatků za rozhodčí řízení vedené před rozhodcem zapsaným v seznamu vedeném Komisí pro rozhodčí řízení, a.s. (dále jen „sazebník“)

O právech a povinnostech plynoucích z tohoto jednacího řádu a sazebníku se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis tohoto jednacího řádu a sazebníku nebo na internetové adrese: https://www.kprr.cz. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné a že nevyjádří-li se žalovaný do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za nesporné. Jednacím místem je zpravidla sídlo společnosti. Smluvní strany se dohodly, že rozhodce spor rozhodne podle platného právního řádu ČR. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Písemnosti ve sporu zasílá stranám ředitel společnosti nebo jím pověřený pracovník, a to na adresu, kterou strana uvedla, popřípadě na adresu bydliště nebo sídla, pokud strana neuvedla jinou adresu, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena, nebo zvolenému právnímu zástupci. Rozhodčí nález je konečné rozhodnutí ve věci, proti kterému není možná podat opravný prostředek.

Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání, rozhodčí nálezy a usnesení se doručují do vlastních rukou doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Ostatní písemnosti se mohou zasílat doporučeným nebo obyčejným dopisem a oznámení kromě toho také telegraficky, dálnopisem nebo telefaxem. Všechna výše uvedená doručení jsou platná i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou, kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Náklady řízení, jimiž jsou zejména, rozhodčí poplatek, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ponese zpravidla strana, která ve sporu neměla úspěch. Odměna za zastupování, pokud je zástupcem advokát, patří k nákladům řízení. Odměnu za zastupování stanoví rozhodce přiměřeně podle ustanovení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení. Pouze v  odůvodněných případech může rozhodce přiznat náhradu odměny za právní zastoupení účastníka advokátem či notářem podle skutečně účastníkem zaplacené odměny za takové právní zastoupení. Pokud je advokát plátcem DPH, patří k odměně a k náhradám částka DPH dle platné sazby.


 
© 2012    kprr.cz Komise pro rozhodčí řízení tvorba www stránek emocio